Přeskočit na hlavní obsah

Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

tento dokument obsahuje základní informace o zpracovávání Vašich osobních údajů v naší firmě. Vážíme si toho, že nám umožňujete práci s Vašimi osobními údaji a děláme vše proto, aby byly tyto údaje v maximální možné míře ochráněny. Snažíme se být k Vám co nejvíce transparentní, abyste měli přehled o tom, co s Vašimi údaji děláme a na co máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů právo.

Informační memorandum bylo vytvořeno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR ).

V informační listině naleznete následující informace:

 • kdo je správce osobních údajů,
 • kdo je pověřenec osobních údajů,
 • jaké jsou účely zpracování osobních údajů,
 • jaké jsou právní tituly pro zpracování osobních údajů,
 • jaké jsou oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů,
 • jaké osobní údaje jsou zpracovávané,
 • z jakých zdrojů byly osobní údaje získány,
 • jak dlouho budou osobní údaje uloženy,
 • kdo je příjemcem osobních údajů,
 • zda jsou osobní údaje předávány mimo EU,
 • jaká jsou Vaše práva související se zpracováním osobních údajů,
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování.

V tomto informačním memorandu jsou k nalezení základní informace, které musí správce poskytnout subjektu údajů podle Nařízení GDPR. Informační memorandum je dostupné na webových stránkách společnosti: https://eshop.kmitex.cz/

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@kmitex.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cílem tohoto Informačního memoranda je poskytnout Subjektům údajů základní informace ohledně zpracování Osobních údajů.

Pro potřeby tohoto Informačního memoranda se rozumí:

 • správce:
  správcem je společnost KMITEX s.r.o., se sídlem Novovysočanská 537/31, 190 00 Praha 9, IČO 62917455 (dále jen Správce),

 • subjekt údajů:
  subjektem údajů jste Vy, tedy fyzická osoba, která vyplnila údaje v registračním formuláři eshopu nebo při emailové komunikací se společností KMITEX (dále jen Subjekt údajů)

 • pověřenec osobních údajů:
  nebyl jmenován

Správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

Správce je výrobce a prodejce měřicích nástrojů a nářadí a za tímto účelem provozuje internetový obchod a prodejnu v Praze a ve Stehelčevsi. V rámci této činnosti jsou správcem zpracovávány Osobní údaje:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů nebo služeb správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se správcem
 • za účelem/účely uvedenými v článku 3 tohoto Informačního memoranda.

Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem, ke zpracování osobních údajů má přístup pouze správce.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Na subjekty údajů, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Subjekt údajů bere na vědomí, že odesláním objednávky, poptávky nebo vyplněním registračního formuláře na eshou započne zpracovávání osobních údajů Správcem.

Pokud subjekt údajů neposkytne své osobní údaje není možné uzavřít smlouvu se správcem osobních údajů nebo mu poskytnout službu vyplývající z poskytnutého souhlasu. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu správce.

Poskytování osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od subjektu údajů vyžadován souhlas. Pokud jste neudělili správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

Subjekt údajů je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti KMITEX. Subjekt údajů bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společností GOOGLE Llc a SEZNAM.cz a.s. na jeho zařízení.

3. ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ

Poskytování osobních údajů je smluvním a zákonným požadavkem.

Zpracování Vašich osobních údajů je za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení, plnění smluv mezi správcem a subjektem údajů. Souhlas se zasíláním marketingových a obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

Toto sdělení zašlete prostřednictvím emailové komunikace na gdpr@kmitex.cz nebo písemně na adresu KMITEX s.r.o., GDPR, Pivovarská 97, 273 42 Stehelčeves.

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY

Osobní údaje jsou zpracovávány na poskytování přímého marketingu na základě právního titulu oprávněný zájem (článek 6 dost. 1 písm. f).

5. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje nebudou nikdy ukládané déle, než je zákonem stanovená maximální lhůta. Po uplynutí této lhůty budou Osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR bezpečně a nenávratně zničeny, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi správcem a Subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

V případě uzavření smlouvy podle obchodních podmínek správce budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 10 let od udělení souhlasu pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a subjektem údajů, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů správce.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje (kromě emailové adresy a tel.čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů.

Po uplynutí lhůt uvedených v tomto článku Správce Osobní údaje bezpečně zlikviduje.

7. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše osobní údaje zpracovává správce a v níže uvedených činnostech mohou být příjemci těchto údajů zpracovatelé podílející se na:

 • Společnosti podílející se na dodávkách zboží
 • Společnosti provozující správu eshopu
 • Společnosti zajišťující marketingové služby

8. PŘESHRANIČNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím není a nebude realizováno.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce pracuje s Vašimi osobními údaji vždy tak, aby zpracování probíhalo správně a bezpečně. Práva pro Subjekt údajů jsou Vám garantována a můžete je u správce uplatnit.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit zasláním konkrétního požadavku elektronicky na emailové adrese gdpr@kmitex.cz nebo písemně na adrese KMITEX s.r.o, GDPR, Pivovarská 97, 273 42 Stehelčeves.

Vyjádření a další informace o přijatých opatřeních budou subjektu údajů poskytnuty co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od podání jeho žádosti. Tato lhůta může být prodloužena až o dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí. Správce bude subjekt údajů informovat o případném prodloužení a důvodech, které k němu vedly.

V případě, že by se subjekt údajů domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení a to e-mailem na adrese gdpr@kmitex.cz
 • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu gdpr@kmitex.cz, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje subjekt údajů. Nevyhoví-li správce námitce, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu údajů obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Právo na přístup:

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto údajů a k následujícím informacím (které jsou součástí tohoto informačního memoranda):

 • účely zpracování,
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Osobních údajů, které se Vás týkají, nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás

Právo na opravu:

Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz:

Máte právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování, které je prováděno na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů Správce, včetně profilování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje

S žádostí na výmaz se můžete na Správce kdykoliv obrátit. Po obdržení takové žádosti správce posoudí oprávněnost Vašeho práva (Správce může mít právní povinnosti nebo oprávněný zájem pro zpracování osobních údajů, na základě kterých může Vaše Osobní údaje dál zpracovávat) a o jeho vyřízení Vás bude informovat.

Právo na přenositelnost:

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě,

Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právo vznést námitku:

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě veřejného zájmu a výkonu veřejné moci nebo oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Podle požadavků v Nařízení GDPR, bylo toto právo výslovně zmíněno a je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací.

Právo odvolat souhlas:

Máte právo udělený souhlas (nebo výslovný souhlas) se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání je možné provést pomocí:

 • zasláním elektronické žádosti na email gdpr@kmitex.cz
 • zasláním písmného odvolání souhlasu na adresu KMITEX s.r.o, GDPR, Pivovarská 97, 273 42 Stehelčeves

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich Osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR.

Dozorovým úřadem je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, který je možné kontaktovat na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonním čísle +420 234 665 111 (ústředna) nebo e-mailu posta@uoou.cz. Další informace získáte na adrese https://www.uoou.cz/.

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů nezahrnuje profilování.

Zpracování osobních údajů nezahrnuje automatizované rozhodování.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi subjektem údajů a správcem jsou příslušné české soudy.

Subjekty údajů, kteří prostřednictvím registračního formuláře v eshopu, zaslané objednávky, poptávky, případně jakékoliv další písemné i elektronické komunikace poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se správcem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů, tak činí dobrovolně, svým jménem a správce jejich činnost nijak neřídí.

Znění Informačního memoranda může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně správce informuje na svých webových stránkách.

Toto Informační memorandum je účinné od 25.5.2018

Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...